စက္ဘီးစက္ျပင္သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း

View Calendar Register

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လစ္မည့္ စက္ဘီးစက္ျပင္သင္တန္းအတြက္ ျပည္နယ္/ တိုင္း စက္ဘီးအဖြဲ့မ်ားႏွင့္ကလပ္အသင္းမ်ားမွ တစ္သင္းလွ်င္တစ္ဦးႏႈန္းအမည္စာရင္းအား (၁၆/၁၀/၁၈)ရက္ေန့ေနာက္ဆုံး ေပးသြင္းေပးနိုင္ပါရန္ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအဖြဲ့ခ်ဳပ္မွ စရိတ္က်ခံေစလႊတ္မည္ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္ လူေတြ့ေရြးခ်ယ္ပါမည္။

သင္တန္းသားအေရးအတြက္ (၂) ဦး

သင္တန္းအမ်ဳိးအစား စက္ဘီးစက္ျပင္သင္တန္း

သင္တန္းကာလ (၇) ရက္

လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္း

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ၊ Eng 4 skills ၊ Computer Knowledge ၊ စက္ဘီးစက္ျပင္အေတြ့ျကဳံရိွသူႏွင့္စိတ္ပါဝင္စားသူလိုအပ္ျပီး သင္တန္းျပီးဆုံးေအာင္ျမင္ပါက ျမန္မာနုိင္ငံ စက္ဘီးအဖြဲ့ခ်ဳပ္မွ ျကီးမွဴးက်င့္ပမည့္ျပိဳင္ပြဲတြင္ စက္ဘီးစက္ျပင္အျဖစ္ တာဝန္းထမ္းေဆာင္ရမည့္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့စက္ဘီးအားကစား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။